English text at bottom

Zobacz co się dzieje u Bartka na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/walczymyobartka

Czas jest bezcenny, a właśnie w tym momencie dowiedzieliśmy się, że jednak jakąś cenę ma. Dlatego z inicjatywy Rodziny, przyjaciół i bliskich znajomych powstała ta zbiórka.
Bartek Belcarz to mąż, tata, dziadek, przyjaciel, nauczyciel, pasjonat historii lotnictwa, autor wielu książek o tej tematyce – moglibyśmy tak długo wymieniać. Dla nas to wspaniały człowiek, którego bardzo kochamy, lubimy i szanujemy, dlatego zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby o niego zawalczyć.

Na początku roku zdiagnozowano u Bartka glioblastomię IV (GBM) (glejak wielopostaciowy/nowotwór złośliwy mózgu). W marcu przeszedł operację usnięcia guza. W tej chwili jest w trakcie radio- i chemioterapii w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Ponad miesiąc po operacji dostaliśmy wiadomość, że obok poprzedniego guza pojawił się drugi. To niedobra wiadomość.
Jest jednak nadzieja na pomoc. Dr hab. Maciej Harat poinformował nas o skutecznym urządzeniu Tumor Treating Fields (TTFields; Novocure, GmbH) i zakwalifikował Bartka, jako osobę, która mogłaby zastosować TTFields do terapii GBM. Mówiąc prościej – terapia polegająca na zastosowaniu urządzenia, które pozwala na skuteczne zatrzymanie rozwoju komórek rakowych. Niestety okazało się, że nabór do bezpłatnego programu się zakończył, a program ten nie jest w Polsce refundowany. Aktualny koszt takiego leczenia to 21 000 EUR + VAT miesięcznie, co jest główną barierą przed rozpoczęciem terapii, nie do pokonania samodzielnie. Dlatego zwracamy się do Państwa o pomoc w walce o jego zdrowie.

Bartek ma jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, wiele książek do napisania, wiele osób do kochania. Wierzymy, że jeszcze dużo przed nim.
Terapia TTF jest dla nas nadzieją, a sam Bartek jest dla nas inspiracją i motywacją do działania.

———————————————————————-

Time is priceless and it was at this moment that we learned that it does have a price. Therefore, on the initiative of the family, friends and close acquaintances, this fundraiser was created. Bartek Belcarz came from Poland and is a husband, father, grandfather, friend, teacher, enthusiast of the history of aviation, author of many books on this subject – we could list it for so long. For us, he is a wonderful man whom we love, like and respect very much, so we will do everything in our power to fight for him. At the beginning of the year, Bartek was diagnosed with glioblastomy IV (GBM) (glioblastoma multiforme/malignant tumor of the brain).

In March, he underwent surgery to remove the tumor. At the moment, he is undergoing radio- and chemotherapy at the Oncology Center in Bydgoszcz. More than a month after the operation, we received news that a second tumor appeared next to the previous one. This is bad news. However, there is hope for help doctor Maciej Harat (Poland) informed us about the effective device Tumor Treating Fields (TTFields; Novocure, GmbH) and qualified Bartek as a person who could use TTFields for GBM therapy.

To put it simply – a therapy involving the use of a device that allows you to effectively stop the development of cancer cells. Unfortunately, it turned out that the recruitment for the free program has ended, and this program is not reimbursed in Poland. The current cost of such treatment is 21 000 of Eur + VAT per month, which is the main barrier before starting therapy, insurmountable on your own. That is why we are asking you for help in the fight for his health. Bartek still has many things to do, many books to write, many people to love. We believe that there is still a lot ahead of him.

TTF therapy is our hope, and Bartek himself is an inspiration and motivation for us.

If you want to support Bartek by *Credit Card *click “Pomóż Bartłomiejowi choose amount or type your own, fill the data: Name (Imię) Surname (Nazwisko) and email address and then click “wesprzyj” Or you can send wire on below account

*Currency: GBP * *PL74109013620000000149911477 or,*

*Currency EUR:* *PL68109013620000000136324116* or

*Currency USD* *PL68109013620000000141416131*

FOR data Owner: FUNDACJA BREAD OF LIFE SWIFT: WBKPPLPP Name of the bank: Santander Bank Polska S.A. Address: Jana Pawla II 17 Warszawa, 00-854

Poland And most important: *title of wire:* *for Bartek BELCARZ*