Regulamin serwisu

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze społecznościowego serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.zostananiolem.pl Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:

 1. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104),
 2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 z późn. zm.),
 3. ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926),
 4. ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. nr 133, poz. 883d) ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. nr 133, poz. 883,
 5. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 6. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu zostananiolem.pl;
 2. Usługodawca – Fundacja Bread of life o/Kalisz, ul.Śródmiejska 24a, 62-800 Kalisz, NIP 777 295 40 97, KRS 0000268931
 3. Serwis – społecznościowy serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.zostaaniolem.pl, służący wspieraniu osób w ich problemach życiowych, stanowiący własność Usługodawcy;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna roku życia, osoba prawna (Stowarzyszenie, Fundacja) lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu;
 5. Projektodawca – Użytkownik, który zamieszcza na stronie Serwisu opracowany przez siebie Projekt;
 6. Wspierający – Użytkownik wspierający finansowo w sposób dobrowolny Projekt
 7. Projekt (załóż zbiórkę) – pomysł oraz propozycja przedsięwzięcia zmierzające do osiągnięcia określonego celu, zamieszczone przez Projektodawcę celem pozyskania środków finansowych na ich realizację;
 8. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;
 9. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w oparciu o Umowę i Regulamin;
 10. Konto – indywidualne Konto Użytkownika, do którego ma dostęp za pomocą loginu oraz hasła;
 11. Dane – dane Użytkownika, w tym o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Umowy;
 12. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych przez Użytkownika w zakresie niezbędnym dla korzystania z Serwisu;
 13. Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz służący Rejestracji Użytkownika;
 14. Płatność – dokonanie wsparcia finansowego przez Wspierającego
 15. Saldo – stan środków finansowych Wspierającego, które może on wykorzystać celem wsparcia zbiórki
 16. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu, informującego o wydarzeniach, promowanych na stronach Portalu lub związanych z działalnością Administratora.
 • 2

Ogólne warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dla korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

 

 • 3

Rejestracja

Aby założyć Konto Użytkownik:

 1. wypełnia Formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem elektronicznym www.zostananiolem.pl

Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest niezbędne dla utworzenia Konta.
W Formularzu rejestracyjnym, który jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik podaje w szczególności:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres korespondencyjny siedziby, oddziału, osoby
 3. numer telefonu,
 4. adres e-mail.
 5. zdjęcia
 6. numer rachunku bankowego
 7. telefon

Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że został poinformowany, iż Administratorem Danych jest Fundacja Bread of Life O/Kalisz (adres dla doręczeń: ul. Śródmiejska 24A, 62-800 Kalisz), a dane są zbierane w związku z usługami świadczonymi przez Fundację Bread of Life O/Kalisz.

Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz dokonać ich akceptacji.

Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe Dane i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż podane przez niego Dane mogą być dostępne dla innych Użytkowników oraz osób odwiedzających strony Serwisu, także niebędących Użytkownikami.

Przetwarzanie wyżej wskazanych danych jest konieczne do następujących czynności:

– kontaktowaniu się z Użytkownikiem

– poprawnego zarejestrowania Użytkownika w serwisie

umieszczaniu wizerunku na stronie zostananiolem.pl

Rejestracja jest formą umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z dwumiesięcznym terminem wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy może być przesłane pocztą elektroniczną. Jeżeli Usługodawca zbiera w ramach Serwisu wsparcie dla przynajmniej jednej zbiórki zgłoszonego przez Użytkownika przed końcem okresu wypowiedzenia,

 Umowa wygasa:

 1. z dniem rozliczenia się przez Strony z pobranych przez Usługodawcę Płatności poprzez przelanie ich na wskazany numer rachunku bankowego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym
 2. z dniem zakończenia czasu na zebranie środków wspierających realizację Zbiórki zgłoszonego przez Użytkownika
 3. z dniem śmierci użytkownika, na którego były zbierane środki. W przypadku śmierci użytkownika, kwota zebrana zostaje w 1/2 przekazana na cele statutowe Fundacji Bread of life o/Kalisz, pozostała 1/2 na wskazany przez rodzinę cel w obrębie portalu zostananiolem.pl
 • 4

Zgłoszenie Zbiórki

Celem działalności Serwisu jest umożliwienie prowadzenia zbiórek w sieci.

Aby zgłaszać do realizacji zbiórki, Użytkownik zobowiązany jest założyć zbiórkę. W tym celu, Użytkownik wypełnia na stronie internetowej Serwisu specjalny formularz elektroniczny.

Aby zgłosić zbiórkę, Użytkownik klika ikonę „Załóż zbiórkę”.

Projektodawca zobowiązany jest:

 1. podać tytuł,
 2. podać opis Projektu,
 3. określić cel projektu,
 4. określić kwotę, jaka jest potrzebna do jego realizacji,
 5. wskazać czas na zebranie środków wspierających realizację Projektu,
 6. wybrać kategorię Projektu,
 7. załączyć video informacyjne, zdjęcia.
 8. kwotę zbiórki

Minimalna kwota, zbiórki, wynosi 400 (czterysta) złotych. Zebrana kwota – zostaje pomniejszona o prowizję należną w wysokości co najmniej 4,5% od zebranej kwoty, na rzecz prowizji przedsiębiorstwa pośredniczącego w przekazywaniu Płatności. Projektodawca może załączyć do projektu fotografie oraz filmy ilustrujące zgłaszany przez niego Projekt, zbiórkę.

Po uzupełnieniu wszystkich informacji dotyczących Projektu, Projektodawca zgłasza projekt do akceptacji Usługodawcy.

Usługodawca odmawia akceptacji Projektu, jeżeli:

 1. zawiera treści pornograficzne,
 2. zawiera treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, lub dla realizacji których przepisy prawa stawiają szczególne wymogi prawne,
 3. celem realizacji Projektu jest finansowanie działalności gospodarczej,
 4. celem realizacji Projektu jest finansowanie działalności niezgodnej z prawem,
 5. z innych powodów Usługodawca uzna, że realizacja Projektu nie odpowiada idei działalności Serwisu.

Usługodawca udziela akceptacji lub odmowy akceptacji Projektu i informuje o tym fakcie Projektodawcę drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail, w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia Projektu do akceptacji.

Projektodawcy nie przysługuje prawo odwołania się od negatywnej decyzji w przedmiocie odmowy akceptacji Projektu.

Kampania mająca na celu finansowe wsparcie projektu rozpoczyna się w momencie:

1) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w projekcie (m.in. zdjęcia, materiały filmowe) na cele kampanii

2)dokonania akceptacji przez Usługodawcę, chyba, że Projektodawca wyznaczył inny termin początku kampanii.
Kampania trwa przez okres wskazany przez Projektodawcę podczas zgłaszania Projektu. Nie jest możliwe przedłużenie terminu kampanii. Stan zgromadzonych środków finansowych na realizację Projektu jest widoczny przez cały okres trwania kampanii i jest przynajmniej raz dziennie aktualizowany.

W razie zakończenia kampanii niepowodzeniem, Projektodawcy przysługuje prawo ponownego zgłoszenia w Serwisie tego samego Projektu.

W celu przelania środków zgromadzonych na wsparcie na konto Projektodawcy, zobowiązany jest on uzupełnić swoje Dane o numer należącego do niego rachunku bankowego. Środki zgromadzone na wsparcie kampanii przelewane są na rachunek bankowy Projektodawcy (organizacji pozarządowej) w terminie 7 dni roboczych od zakończenia kampanii, po przedstawieniu faktur za leczenie lub wydatków na rehabilitację, umniejszone o prowizję. Istnieje możliwość wypłacenia środków zanim kampania, zbiórka się zaczęła w formie zaliczki. Po rozliczeniu zaliczki na podstawie faktur, przelewaną jest kolejna transza.

W przypadku zgromadzenia mniejszej kwoty usługodawca, przelewa uzyskaną kwotę. Kwota zgromadzona zostanie pomniejszona o należną prowizję na rzecz prowizji przedsiębiorstwa pośredniczącego w przekazywaniu Płatności.

Projektodawca zobowiązany jest do odprowadzenia podatku zgodnie z przepisami polskiego prawa obowiązującymi w dniu powstania obowiązku podatkowego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za brak odprowadzenia podatku przez projektodawcę.

 

 • 5

Wspieranie Projektów

Aby wspierać kampanie przeprowadzane na stronie Serwisu, Wspierający powinien wybrać interesujący go Projekt(zbiórkę).

Wspierający określa kwotę, jaką chce wesprzeć kampanię. Wspierający zostaje przekierowany automatycznie do serwisu płatności internetowych aktualnie dostępnych w Serwisie ( PayU. PayPall), chyba że dokona płatności ze swojego Salda.

Korzystając z serwisu zostananiolem.pl Wspierający akceptuje regulaminy operatora płatności:

 1. regulamin serwisu PayU.pl
 2. regulamin serwisu Paypall
 3. przelew bankowy

Prawo do płatności z wykorzystaniem Salda ma tylko taki Wspierający, który posiada na Saldzie środki finansowe umożliwiające potrącenie z kwoty odpowiadającej wartości ceny wskazanego rodzaju wsparcia danego Projektu. Minimalna kwota, jaką Wspierający może wesprzeć Projekt to 1 (jeden) złoty, chyba że dla danego Projektu została określona inna kwota.

Wpłaty dokonywane przez wspierających wpływają na rachunek bankowy Usługodawcy, który:

 1. przelewa całość zgromadzonych środków na konto bankowe Projektodawcy pomniejszona o 4,5% na rzecz operatora płatności.
 2. przelew bankowy będzie widoczny dopiero po zaksięgowaniu na koncie usługodawcy, wpisaniu nadanego przez system numeru wsparcia. W przypadku wadliwego wpisania celu, numeru konta usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 
 • 7

Korzystanie z Serwisu

Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim Usług w całości lub w części ani opracowywania podobnych Usług do świadczonych przez Usługodawcę jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.

Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.
Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie, w szczególności w swoim Profilu i komentarzach, treści wulgarnych, o charakterze erotycznym, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać innym Użytkownikom wiadomości o treściach marketingowych, w tym stanowiących niezamówione informacje handlowe w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Użytkownik oświadcza, iż wszelkie pliki graficzne, filmowe, wpisy w Serwisie zostały przez niego zamieszczone w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności, że Użytkownik posiada względem nich autorskie prawa majątkowe oraz że swym działaniem nie narusza praw osób trzecich.

Poprzez zamieszczenie plików graficznych, filmów, wpisów lub innych materiałów Użytkownik udziela Usługodawcy bezterminowej, niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
Umowa licencyjna, o której mowa w § 7 ust. 8 powyżej, może zostać wypowiedziana po pięciu latach od dnia jej zawarcia na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Za udzielenie licencji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie Użytkownik ma prawo edycji zamieszczonych przez siebie plików, filmów, wypowiedzi lub innych materiałów oraz Danych poprzez ich poprawianie, uzupełnianie lub usuwanie. Jednakże, w oparciu o licencję, jakiej Użytkownik udziela poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, pliki, filmy lub inne materiały mogą być w dalszym ciągu dostępne w Serwisie z taką zmianą, iż nie zostanie wskazane od jakiego Użytkownika pochodzą.

 

 • 8

Blokada Konta

Użytkownicy zobowiązani są korzystać z zawartości Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub w inny sposób godzących w dobra prawnie chronione, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania Użytkownikowi dostępu do części Usług dostępnych w Serwisie, a w szczególnie rażących przypadkach – bezpowrotnego usunięcia Konta Użytkownika, w razie bezskutecznego uprzedniego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń. Zablokowanie Konta Użytkownika i zablokowanie Użytkownikowi dostępu do części Usług dostępnych w Serwisie może być zgodnie z uznaniem Usługodawcy zastosowane na określony czas lub do czasu jego odwołania.
Usunięcie Konta Użytkownika stanowi wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług. O fakcie zablokowania Konta, dostępu do części Usług lub usunięcia Konta Użytkownik zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail.

 

 • 9
  Odpowiedzialność

Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu za pomocą którego Użytkownik przegląda strony Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Serwisu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości bez powiadomienia Użytkownika.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.

Postanowienie § 9 ust. 5 powyżej nie znajduje zastosowania, jeśli Usługodawca poweźmie informację o nielegalnym charakterze Danych lub o ich sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Danych Użytkowników dokonane przez innych Użytkowników lub osoby trzecie, jeśli nastąpiło ono z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności internetowych. Wszelkie uwagi związane z przebiegiem transakcji płatniczych dokonywanych w sposób określony w zdaniu poprzednim, Użytkownicy zobowiązani są zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego właściciela serwisu płatności internetowych.
Usługodawca nie nadzoruje wykonania i terminowości Projektów zamieszczonych w Serwisie i nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, przerwania lub odwołania Projektu, jeżeli poweźmie wiadomość, że jego realizacja stanowiłaby naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku zawieszenia kampanii Projektu, okres trwania kampanii zostaje przedłużony o czas, na jaki Projekt został zawieszony.

Usługodawca jest podmiotem udostępniającym Projektodawcom Serwis w celu prowadzenia przez nich kampanii na sfinansowanie Projektów i tym samym nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Projektodawcami a Wspierającymi.

W związku ze świadczeniami wzajemnymi, jakie uzyskują Wspierający w zamian za udzielenie wsparcia finansowego Projektodawcom, niniejszym nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.).

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dopełnienie przez Projektodawcę jakichkolwiek ciążących na nim obowiązków podatkowych ani innych o charakterze publicznoprawnym.

 

 • 11
  Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy oraz pod adresem elektronicznym www.zostananiolem.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od ich publikacji.

W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres fundacja@zostananiolem.pl  przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W takim przypadku do chwili wygaśnięcia Umowy stosuje się postanowienia Regulaminu w poprzednim brzmieniu, a Umowa wygasa:

 1. z dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie – jeżeli Usługodawca nie zbiera w ramach Serwisu wsparcia dla żadnego Projektu zgłoszonego przez Użytkownika przed publikacją zmian Regulaminu albo
 2. z dniem rozliczenia się przez Strony z pobranych przez Usługodawcę Płatności poprzez przelanie ich Użytkownikowi zgodnie z § 5 ust. 6 lit. a albo
 3. z dniem zakończenia czasu na zebranie środków wspierających realizację Projektu zgłoszonego przez Użytkownika przed publikacją zmian Regulaminu, jeżeli kwota, o której mowa w § 4 ust. 5 lit. d nie została zebrana.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy w Kaliszu.